Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap NOMO Medical B.V., hierna: NOMO. NOMO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81692633 en is gevestigd aan Beukenlaan 5 (6131JZ) te Sittard. NOMO handelt tevens onder de naam “CovidtestLimburg”. In dit document wordt uitgelegd hoe NOMO omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht NOMO de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Indien u gebruik maakt van de diensten van NOMO, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan NOMO, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.


Categorieën persoonsgegevens

NOMO verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • BSN-nummer;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens (uitslag van de test)
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door NOMO verwerkt worden, hebben ten doel:

 • Contact met u op te kunnen nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het uitvoeren van onze diensten;
 • Het verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting die berust op het vastleggen van de noodzakelijke persoonsgegevens t.b.v de wet WGBO (Behandelingsovereenkomst), Wabvpz (Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg) en de WPG (Wet publieke gezondheid). Daarnaast is de overeenkomst die uw aangaat t.b.v de dienstverlening een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met inachtneming van de Wkkgz.


Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, hetgeen anders niet, of niet volledig mogelijk is. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, wordt u gevraagd hiervoor separaat toestemming te geven.


Bewaartermijn

De door NOMO verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Wij bewaren (verkregen) persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Covid-19 geldt een bewaartermijn van ten hoogste 4 weken bij uitslag negatief/ respectievelijk 12 maanden bij uitslag positief.


Verwerking door derden

NOMO deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op NOMO kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Payment Provider, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn financiële gegevens. Met uitzondering van Testen voor Toegang. Hier worden geen financiële gegevens voor opgeslagen.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • GGD (bij een positieve uitslag), ten behoeve van het gerechtvaardigde belang en op grond van een wettelijke verplichting. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens. Namens de GGD verrichten wij ook een bron- en contactonderzoeken die wij direct verwerken in het daarvoor beschikbaar gestelde portaal mocht u positief zijn getest.

Beveiliging van Persoonsgegevens

NOMO neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


 • De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een unieke gebruikersnamen, wachtwoorden en een tweede factor
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen u en onze systemen wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.


  Cookieverklaring

  NOMO maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. NOMO mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soorten cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check-in mogelijkheid. De cookies die NOMO gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow). Met uw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Op de website van NOMO worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat NOMO informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via contact@covidtestlimburg.nl.


  Gebruik Social Media

  NOMO maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst NOMO u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.


  Browserinstellingen

  Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


  Uw rechten

  Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
  • Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
  • Recht op gegevenswissing; Zonder onredelijke vertraging dienen uw persoonsgegevens op uw verzoek te worden gewist.
  • Recht op beperking van de verwerking: Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan NOMO, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan NOMO over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
  • Recht van bezwaar: U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens. NOMO staakt in dat geval de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen.

  Klacht

  Indien u een klacht heeft over de wijze waarop NOMO met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via de website of per e-mail via contact@covidtestlimburg.nl en nemen wij uw aanvraag na verificatie van uw identiteit in behandeling.


  Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


  Wijzigingen Privacyverklaring

  NOMO kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als de nieuwe privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte. Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 17 februari 2021.


 • Afspraak maken