Algemene Voorwaarden van NOMO Medical B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden

NOMO: de besloten vennootschap NOMO Medical B.V., gevestigd te 6131 JZ Sittard, aan de Beukenlaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 81692633, tevens handelende onder de naam ”CovidtestLimburg”.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met NOMO een overeenkomst sluit of met wie daarover contact is of onderhandeld wordt.

Dienst(en): Het aanbieden, de verkoop en de uitvoering door NOMO van zogenaamde Covid-19 antigeentesten en Covid-19 PCR-testen.

Overeenkomst: afspraken tussen Opdrachtgever en NOMO over door NOMO geleverde of te leveren Diensten.

Offerte: een schriftelijk aanbod van NOMO voor de verkoop en levering van Diensten, inclusief iedere aanvulling of wijziging daarvan.

Partij: Opdrachtgever en/of NOMO.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van NOMO en op iedere Overeenkomst tussen NOMO en Opdrachtgever, met uitsluiting van andere voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende bepalingen, geven Opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten. Daarnaast blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht.
 3. Het accepteren van een Offerte houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Artikel 3 – Aanbiedingen van NOMO

 1. Offertes van NOMO zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Een Offerte vervalt, indien de voor uitvoering van de Overeenkomst benodigde (hulp)middelen, waaronder de benodigde antigeentesten of PCR-testen in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn.
 2. NOMO kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat NOMO de aanvraag van Opdrachtgever voor de afname van een Dienst, cq de door Opdrachtgever via de website van NOMO geplande afspraak, per email aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze Overeenkomst kan tot aan het moment van de afname van de Dienst door NOMO ontbonden worden in geval de Opdrachtgever niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.
 2. Nadat NOMO de door Opdrachtgever geplande afspraak heeft bevestigd, kan Opdrachtgever de Overeenkomst tot 24 uur vóór de geplande afspraak kosteloos annuleren. Indien Opdrachtgever de afspraak annuleert tussen 24 en 3 uur voor de geplande datum en tijdstip, is Opdrachtgever betaling verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs. Bij annulering door Opdrachtgever binnen 3 uur vóór de geplande afspraak, of indien Opdrachtgever niet tijdig komt opdagen op de geplande afspraak, is Opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige overeengekomen prijs.
 3. Annulering door Opdrachtgever, zoals bedoeld in lid 2, dient te geschieden via de website van NOMO of via het e-mailadres: contact@covidtestlimburg.nl.

Artikel 5 – De prijs

 1. De in een Offerte van NOMO vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten, zoals heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld.
  NOMO behoudt zich het recht voor prijzen en andere hiervoor genoemde kosten te allen tijde te veranderen.
 2. Indien NOMO met Opdrachtgever een (al dan niet vaste) prijs overeenkomt, dan is NOMO niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen (CAO-wijzigingen inbegrepen), transport et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien Opdrachtgever een consument is, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst in dat geval binnen 3 maanden schriftelijk te ontbinden.

Artikel 6 – Betaling

 1. Betaling geschiedt op de tussen Partijen overeengekomen wijze. Indien geen uitdrukkelijke wijze van betaling is overeengekomen, dient Opdrachtgever betaling per vooruitbetaling te verrichten door middel van iDeal-betaling of Creditcard betaling. Uitsluitend na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOMO, kan Opdrachtgever de verschuldigde betaling van het overeengekomen bedrag op de locatie van NOMO voldoen, via een pin-betaling.
 2. Betaling dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van NOMO op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Wanneer Opdrachtgever niet of niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, is Opdrachtgever in verzuim. NOMO is in dat geval – onverminderd eventuele eerdere of andere wettelijke opschortingsbevoegdheden – bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.
 5. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, is zij aan NOMO – zonder nadere ingebrekestelling – verschuldigd de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van NOMO om aanspraak te maken op de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, indien deze hoger zijn.
 6. Ingeval Opdrachtgever een consument is, geldt in plaats van de onder lid 5 genoemde regelingen de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Opdrachtgever is in dat geval wettelijke rente verschuldigd nádat zij door NOMO schriftelijk in gebreke is gesteld en zij in de gelegenheid is gesteld alsnog aan haar verplichtingen te doen binnen een termijn van ten minste 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat zij de ingebrekestelling heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verstrekken aan NOMO en alle gegevens, die noodzakelijk en relevant zijn voor het opstellen van een correcte Offerte en/of het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan NOMO ter beschikking stellen.
 2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever tijdig voor de vrije toegang tot het terrein, het gebouw en/of de locatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zorgt daarbij voor een schone, veilige en gezonde werkomgeving en is verplicht NOMO tijdig te waarschuwen voor mogelijk gevaarlijke situaties.

Artikel 8 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien NOMO aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. NOMO is behoudens haar opzet of grove schuld of dat van haar leidinggevend personeel niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met door haar verstrekte informatie en het afnemen van de antigeentesten, PCR-testen, of enige andere test en/of het resultaat daarvan. In het bijzonder is NOMO niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een onjuist, foutief of niet tijdig geleverd testresultaat. Door instemming met deze Algemene Voorwaarden verklaart Opdrachtgever dat hij/zij bekend is met de mogelijkheid dat het testresultaat uit een antigeentest of PCR-test onjuist c.q. foutief kan zijn.
 3. NOMO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NOMO is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om de verantwoordelijke arts te informeren over (medische) aandoeningen die van invloed kunnen zijn op het afnemen van de test.
 4. Indien NOMO aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei directe schade, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan beperkt haar aansprakelijkheid zich tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, exclusief BTW. De aansprakelijkheid van NOMO is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van NOMO in een voorkomend geval uitkeert.
 5. NOMO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade wegens door NOMO gegeven inlichtingen of adviezen, waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst is.
 6. NOMO zal bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de Overeenkomst steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. NOMO is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever de schade steeds zo spoedig mogelijk na het ontstaan ervan schriftelijk bij NOMO meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NOMO vervalt door het enkele verloop van twee weken na het ontstaan van de vordering.
 8. In geval Opdrachtgever een Consument is en een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid van NOMO in enig geval verder uitsluit dan wettelijk is toegestaan, geldt dat de aansprakelijkheid van NOMO is uitgesloten tot de maximaal toegestane uitsluiting van aansprakelijkheid.

Artikel 9 – Overmacht

 1. NOMO is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel de daardoor veroorzaakte schade, indien het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht.
 2. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: storingen van of aan de publieke infrastructuur, stakingen, epidemieën en pandemieën, overheidsmaatregelen, binnenlandse onlusten, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet beschikbaar zijn van werknemers, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/.of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.
 3. Zolang de overmacht voortduurt, kan NOMO de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Duurt deze langer dan 90 dagen, dan mag elk van de Partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding.

Artikel 10 – Privacy

 1. NOMO verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, dan wel op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang of omdat de betrokkene NOMO daartoe toestemming heeft gegeven en zulks in overeenstemming met haar privacyverklaring en de privacy regel- en wetgeving.
 2. NOMO gaat zorgvuldig om met de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens zijn slechts toegankelijk voor NOMO en worden niet aan derden verstrekt, behoudens in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of de gevallen waarin NOMO hiertoe krachtens de wet- en regelgeving verplicht is en/of de gevallen waarin Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. NOMO draagt bij het verwerken van persoonsgegevens zorg voor een passend beveiligingsniveau.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NOMO partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Opdrachtgever aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen NOMO en Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.

Copyright 2021 NOMO Medical B.V. (KvK 81692633)
NOMO Medical BV, mede h.o.d.n. “CovidTestLimburg”, werkt onder medische supervisie van Drs. Glenn Posman, medisch specialist, BIG registratienummer 09061615501


Afspraak maken